Treball en petit i gran grup – Ràngers i Noies Guies

RiNGAquesta branca segueix un desenvolupament similar al de la unitat anterior però amb lleugeres variacions.

Els petits grups constituïts al segon trimestre reben el nom de patrulles i el seu o la seva responsable és el o la cap de patrulla, nois i noies de tercer any.

El/la segon/a de patrulla és la figura que assumeix les responsabilitats del o de la Cap de Patrulla quan aquest/a no hi és present.

Els i les caps de patrulla es reuneixen amb l’equip de caps per a parlar sobre la marxa de les patrulles respectives en els projectes que es duen a terme.