Compromís – Ràngers i Noies Guies

RiNGDel compromís es deixa constància per escrit.

Tots els nois i les noies de la unitat el treballen i el realitzen i el fulard és lliurat quan el noi o noia l’ha fet per primer cop.

El compromís es realitza individualment i com a unitat.

A més a més de treballar l’àmbit dels hàbits i els costums es fomenta el treball en la vessant de les aptituds i l’actitud de cada noi i noia.

Es realitza pels volts de Setmana Santa i es revisa trimestralment fins que es renova el curs següent.