Compromís – Pioners i Caravel·les

PiCDel compromís es deixa constància per escrit.

Tots els nois i les noies de la unitat el treballen i el realitzen i el fulard és lliurat als nous i noves un cop l’han treballat per primera vegada.

El compromís es realitza individualment i com a unitat. L’àmbit que es vol treballar és el de la reflexió sobre la persona i el de l’actitud.

Es realitza pels volts de Setmana Santa i es revisa trimestralment fins que se’n fa la renovació el curs següent; ara bé, la freqüència de la revisió pot augmentar si l’equip de caps de la unitat així ho creu oportú.